Правна Напомена

Сподели:

Секое лице кое има пристап до 4kidslab.com е согласен со следното:

4kidslab редовно ги ажурира податоците кои се наоѓаат на овој вебсајт.

Објавените податоци се исклучиво од информативен карактер, така што постои можност за промена на податоците во периодот меѓу две ажурирања.

Од тие причини 4kidslab не презема никаква одговорност ниту пак гарантира за точноста, веродостојноста или потполноста на информациите кои ги содржи нашиот веб-сајт.

Податоците што се достапни на сајтот, а што се од информативен карактер, не смеат да се користат за други цели.

4kidslab не одговара за евентуалните штети кои настанале со користењето на податоците на овој сајт.

4kidslab го задржува правото да ги менува податоците кои се наоѓаат на сајтот во кое било време, без претходна најава.

Целата содржина на вебсајтот на 4kidslab е предмет на авторско право. Умножување, копирање, дистрибуција и користење на целиот или поединечен дел од податоците кои се достапни на сајтот на 4kidslab.com не е дозволено без претходно одобрение од 4kidslab.

Целокупниот материјал подготвен од страна на 4kidslab и објавен на оваа веб-страница е лекториран согласно законските прописи.

Сподели: